شلیل نوعی میوه که دارای ژن مغلوب می باشد و این ژن مغلوب باعث می شود که میوه شلیل بدون کرک باشد و طعمی شیرین تر از هلو داشته باشد .

پراکنش جغرافیایی و ارقام شلیل :                                                                        

شلیل یکی ا ز قدیمی ترین میوه هایی هست که چندین هزار سال قبل در چین رشد کرده است و از طریق جاده ابریشم به ایران و یونان وارد شده است وبهترین نوع شلیل در ایران کشت می گردد . در حال حاظر بیش از150 واریته شلیل وجود دارد که در ظاهر تفاوت هایی با یکدیگر دارد . انواع ارقام شلیل عبارتند : شلیل شبرنگ – شلیل سفید- شلیل شمس – شلیل مغان ...                    

بعضی از ارقام شلیل دیر رس هستند .                                                                                                            

شرایط هوایی و خاک برای شلیل :                                                                      

در مناطقی که تابستان های گرم و خشک و فاقد سرمای دیررس بهاره هست شلیل به خوبی پرورش می یابد. نیاز سرمایی حدود 400 تا 1000 ساعت می باشد . شلیل در مقایسه با سایر درختان به سرما حساستر و مقاومت کمتری را تحمل میکند . خاکهای عمیق با زهکشی خوب برای شلیل ضروری می باشد و هم اینکه باعث طول عمر درختان می باشد . خاکهای لومی تا شنی متوسط بهترین خاک برای تولید محصول می باشد .                                                                                                            

تکثیرشلیل :                                                                                                  

درخت شلیل هم به روش جنسی و هم غیرجنسی تکثیر می شود و اغلب از نهال های بذری به عنوان پایه استفاده می گردد.این درخت از راه پیوند هم تکثیر می شود.                                                                                                               

آفات و بیماریهای شلیل :                                                                                    

یک نوع بیماری قارچی به نام پیچیدگی برگها از بیماریهای شایع این درخت می باشد . البته پرندگان ˛عنکبوت قرمز ˛ شته ها و   کرمهای ریشه خوار ممکن است به این درخت آسیب بر سانند .                                                                          

                                                                                      پیچیدگی برگ شلیل