پراکنش جغرافیای و اقلیم درختان گلابی :                                                                                                  

گلابی درختی است که منشا و بوم آسیای غربی و ارو پای شرقی می باشد و به شرایط نامساعد محیطی مقاومت خوبی نشان می دهد . گلابی بعد از سیب مهم ترین میوه دانه دار دنیا و ایران به حساب می آید . حدود 20 گونه مختلف گلا بی وجود دارد که اکثر انها فاقد میوه خوراکی هستند و فقط برای پایه گلابی به کار می روند .                                         گلابی در آب و هوای خشک و خنک رشد میکند و سرمای مورد نیاز آ ن 600 تا 1500 ساعت زیر منفی 7 درجه سانتی گراد است .گل های گلابی بعد از هسته داران باز می شود و به همین دلیل کمتر در معرض سرما زد گی قرار دارد . گل های گلابی در دمای منفی یک درجه سانتی گراد آسیب می بیند .درخت گلابی شرایط نامساعد محیطی را تحمل می کند . خاکهای شنی – رسی و خاکهای عمیق با نفوذ پذیری خوب برای کشت گلابی مناسب هستند . خاک های سنگین با پ هاش بالا برای گلابی خوب نیست و درخت نمی تواند به رشد خود ادامه دهد .

ارقام گلا بی :                                                                                                                                  

حدود 90 گونه گلابی بومی در ایران وجود دارد که شامل ارقام زود رس و دیر رس می باشد . مهم ترین رقم های رایج در ایران عبار تند از :

گلا بی شاه میوه کرج - شاه میوه خراسان - شاه میوه اصفهان - گلابی نطنز کاشان - محمد علی مشهد - سه فصله کرج و گلابی پیغمبری

ازگلابی های خارجی که تا حدودی در ایران کشت می شود می توان به گلابی آنژیو – بارتلت - دوشس – ژاندراک و کولمار اشاره کرد .

تکثیر گلابی :                                                                                                                     

درخت گلا بی به سه روش بذر – پیوند و قلمه قابل تکثیر است اما معمولی ترین رو ش ازذیاد کاشت بذر گلابی های وحشی و پیوند ارقام تجاری روی انها است . البته اززالزالک هم علاوه بر پایه های وحشی به عنوان پایه استفاده می شود . . پیوند های اسکنه ای و شکمی پیوند های رایج برای تکثیر درخت گلابی هستند .

هرس درختان گلابی :                                                                                                                           

درخت گلابی مانند درخت سیب برای فرم دهی مناسب به هرس احتیاج دارد . در بین مدل های متفاوت هرس فرم دوکی و فرم بادبزنی با شاخه های عمود برای هرس فرم دهی گلا بی مناسب هستند . د رموقع هرس کردن باید مواظب باشیم که میخچه ها حذف نشوند چون این میخچه ها بعدا به میوه تبدیل می شوند .

آفات و بیماریهای گلابی :                                                                                                                                        

از مهم ترین آفات درختان گلابی کنه - تار عنکبوتی – کرم میوه – پسیل گلابی را می توان نام برد .

پوسیدگی سفید ریشه از مهم ترین بیماریهای درختان گلابی است .